ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

«Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про зміну складу посадових осіб емітента) емітента.

 1. Загальні відомості
 2. Повне найменування емітента:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЕВЕ».
 3. Код за ЄДРПОУ: 00387080.
 4. Місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 12, кабінет №15. 
 5. Міжміський код, телефон та факс: +3805755-3-63-35.
 6. Електронна поштова адреса: nasinneve@gmail.com
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: : http://agrocentrua.com/index.php/category/nasinneve/.
 8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
 9. Текст повідомлення
 10. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №19/10-2017/Н вiд 19.10.2017) повноваження Директора Товариства Колоса Олександра Івановича припинено 19.10.2017 за заявою Колоса О.І. про звільнення його з посади Директора Товариства за угодою сторін. Директор Товариства перебував на посаді 1 неповний місяць: з 28.02.2017 по 19.10.2017 (обраний Рішенням Наглядової ради Товариства згідно протоколу №13/02-2017 вiд 13.02.2017р.). Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0 (нуль)%. Директор Товариства не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональних даних.
 11. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №19/10-2017/Н вiд 19.10.2017) Поліщука Сергія Володимировича було призначено Директором Товариства з 20.10.2017 р. за заявою Поліщука С.В. про призначення його на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента – 0 (нуль)%. Директор не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та посадовi злочини.  Директор обраний строком на 3 роки. Iнформацiя про iншi посади, якi обiймав Директор протягом останнiх п’яти рокiв: не обіймав інші посади. Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональних даних.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Найменування посади

Директор Поліщук Сергій Володимирович 

20.10.2017 р.»